Een menswaardig bestaan is geen luxe

Gepubliceerd op 4 juni 2024 om 12:15

Persbericht Netwerk tegen Armoede: Een menswaardig bestaan is geen luxe

Over exact een week weten we hoe de kaarten zijn geschud van de regionale, federale en Europese verkiezingen. Het Netwerk tegen Armoede volgt op de voet welk effect de verkiezingsuitslagen kunnen hebben op het leven van gezinnen in armoede. Hun rechten staan immers steeds meer onder druk. De koopkracht aan de onderkant van de samenleving is de voorbije maanden gekelderd, dat hebben recente onderzoeken aangetoond. “We lezen hoeraberichten over de dalende armoedecijfers. Helaas is de realiteit dat vandaag nog steeds een half miljoen Vlamingen in armoede leven, waaronder steeds meer kinderen en jongeren. (bron: Statbel) Dat is een zeer zorgwekkende evolutie. Dak- en thuisloosheid wordt een groeiend probleem. Kortom, een menswaardig bestaan is geen luxe, het is een basisrecht. De menselijkheid van een samenleving kunnen we afmeten aan hoe ze met de meest kwetsbare burgers omgaat”, aldus algemeen coördinator Heidi Degerickx.  

Pleidooi om te blijven inzetten op structureel armoedebeleid

Betaalbaar wonen, gelijke onderwijskansen en een inkomen boven de armoedegrens zijn cruciaal om de armoedecirkel te doorbreken. Vlaanderen kan dat concreet doen door het aanbod en bouwritme van sociale woningbouw serieus te verhogen en een gedifferentieerd Groeipakket in te zetten als instrument tegen gezinsarmoede. Federaal moeten we de laagste inkomens boven de armoedegrens heffen. In het memorandum van het Netwerk tegen Armoede staan de participatie van mensen in armoede en hun recht op een inkomen boven de armoedegrens op nummer 1. “Mensen in armoede worden te vaak niet gehoord of ernstig genomen. Hun overlevingsstrijd in de marge van de samenleving wordt hoogstens met meewarig medelijden en tijdelijk op momenten van bredere crisissen beantwoord”, aldus nog Heidi Degerickx.

Koopkracht van mensen in armoede centraal

Het Netwerk tegen Armoede en de 61 verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, geeft mensen in een kwetsbare positie een stem in de strijd tegen armoede. “Mensen in armoede liggen heel hard wakker van hun portemonnee. De laagste inkomens hebben het voorbije jaar bijna 7 procent aan koopkracht verloren. (bron: Universiteit Gent) Voor wie het financieel niet breed heeft, voelt het hard dat 100 euro nu nog maar 93 euro waard is. Het is dringend tijd dat de laagste inkomens worden opgetrokken boven de armoedegrens om de koopkracht van de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen inflatie en stijgende prijzen”, aldus nog Heidi Degerickx. ”Verder pleiten we ervoor om het Groeipakket te versterken als instrument tegen gezinsarmoede. Dat kan door een hogere sociale toeslag op de maandelijkse kinderbijslag en een volledige indexering van het Groeipakket.”

 

24 speerpunten voor een structureel en integraal armoedebeleid in '24

Armoede is in de kern geldgebrek, maar situeert zich op verschillende levensdomeinen tegelijkertijd. Het is als een spinnenweb waarin je hopeloos verstrikt raakt. Naarmate je één probleem probeert aan te pakken, kom je soms dieper in de problemen op een ander domein. Daarom zijn een integrale aanpak en een gecoördineerd beleid nodig. Daarbij moet de focus verschuiven van het bestrijden naar het vermijden van armoede. 

De 24 aanbevelingen van het Netwerk tegen Armoede weerspiegelen cruciale domeinen, waarop meer actie nodig is: participatie, onderwijs, werk, wonen, inkomen, vrije tijd, gezondheidszorg, digitalisering, diversiteit, klimaat en kinderopvang.

 1. Garandeer de volwaardige participatie van mensen in armoede aan de samenleving

 2. Voer een maximumfactuur in het secundair onderwijs in

 3. Zorg dat alle leerlingen de nodige leermiddelen hebben op 1/9

 4. Bouw een structurele samenwerking tussen scholen en ouders uit in steden en gemeenten over heel Vlaanderen

 5. Behoud het recht op een toereikende werkloosheidsuitkering voor langdurig werkzoekenden

 6. Voorzie integrale trajectbegeleiding op maat

 7. Garandeer eerlijke statuten voor iedere werknemer

 8. Verhoog het aanbod en bouwritme van sociale woningen

 9. Waarborg kwalitatieve en betaalbare woningen op de private markt

 10. Voorzie een wonen- en energiepact voor sociaal rechtvaardig klimaatbeleid

 11. Zorg voor een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen

 12. Hervorm het statuut samenwonende

 13. Versterk het Groeipakket als instrument tegen gezinsarmoede

 14. Subsidieer de uitrol van de UiTPAS met korting tot 80% en toeleiding van mensen in kwetsbare positie

 15. Garandeer een korting tot 80% voor het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie

 16. Garandeer subsidies voor vrije tijd van mensen in armoede via het bovenlokaal cultuurdecreet

 17. Garandeer betaalbare gezondheidszorg met conventietarieven en een veralgemeende derdebetalersregeling

 18. Voorzie toegankelijke preventieve én curatieve tandzorg voor iedereen

 19. Subsidieer psychologische hulp voor kwetsbare kinderen en jongeren ook binnen het jeugdwerk

 20. Garandeer de toegang tot internet voor iedereen en organiseer diensten volgens het ‘click call connect’-principe

 21. Treed op tegen extreem hoge armoedecijfers onder etnisch-culturele minderheden

 22. Waarborg een menswaardig bestaan voor mensen zonder wettig verblijf

 23. Zorg voor een sociaal rechtvaardige klimaattransitie

 24. Zorg voor een flexibele en betaalbare kinderopvang

 

Meer info

 

Contact

Gert Van Tittelboom, communicatieverantwoordelijke Netwerk tegen Armoede, 

gert.vantittelboom@netwerktegenarmoede.be, gsm 0478 395 704

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.